معرفی تیم خندان

سمانه ثابتی

کارشناس ارشد واحد تحقیق و پژوهش

مهندس هدی قاسمی

مدیر پروژه

سحر طوسی

کارشناس فروش

آتنا معصومی کارشناس ارشد مدیریت

مدیر پروژه

لیلا علیزاده

کارشناس فروش

بستن