نظرات تعدادی از شرکت کنندگان در سمینارها و همایش ها

سمینار شم اقتصادی و توانگری بانوان

نتایج مخاطبین سمینار جادوی جذب ثروت و توانگری

نظر نخبگان تیم بنیان خندان حامی سمینار هوش اقتصادی و توانگری بانوان دوشنبه مورخ ٩٧/۴/١١

فشار تحریم ها بر کسب و کار در ایران : دل نگرانی و امید

با داشتین این ۲ آیتم سر هیچ بیگناهی بالای دار نمیره

جنگی که گاهی تا آخر عمر ادامه خواهد داشت