نظرات تعدادی از شرکت کنندگان در سمینارها و همایش ها

سمينار شم اقتصادي و توانگري بانوان

نتایج مخاطبین سمينار جادوي جذب ثروت و توانگري

نظر نخبگان تيم بنيان خندان حامي سمينار هوش اقتصادي و توانگري بانوان دوشنبه مورخ ٩٧/٤/١١

فشار تحریم ها بر کسب و کار در ایران : دل نگرانی و امید

با داشتین این ۲ آیتم سر هیچ بیگناهی بالای دار نمیره

جنگي كه گاهي تا آخر عمر ادامه خواهد داشت