محتوای کتاب خود ساختگان

 شاید شما هم بتوانید در اینجا قرار بگیرید

 قرار است در مورد سرگذشت اشخاصی در این کتاب گفته و نوشته شود که در کشور بزرگ ایران به پله های بالای موفقیت و پیشرفت نایل شده اند .

داستان های پندآموز ، تجربیات ارزشمند  ، آموزه های کاربردی مخصوص مدیران ، صاحبین کسب و کار ، تجار , سرمایه داران ، قهرمانان ورزشی ، هنرمندان و بازیگران

 به آن لحظه از زندگیت که باعث خود ساختگی و پیشرفتت شده فکر کن

داستان های شکست و موفقیت خود را برای ما ارسال کنید و یا با شماره ۰۹۱۲۹۴۶۱۳۵۲ تماس حاصل فرمایید.

داستان های خود را به ایمیل : info@arefkhandan.com ارسال نمایید.